LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Vliv výživy na dysplazii kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) je dědičně podmíněná vývojová anomálie jednoho z největších kloubů v těle psa. Dědičné založeni je komplikované, uvažuje se o polygenní dědičnosti, o podmínění mnoha vlohami (alelami) malého účinku, polygeny neboli minorgeny. Při polygenní dědičnosti DKK jde zřejmě navíc o aditivnl vztah alel malého účinku.

O aditivitě se mluví, když mezi dvěma pérovými vlohami v alelickém páru nejde o klasický vztah dominance a recesivity, ale o to, že jedna je aktivní a zodpovídá za určitý stupeň příslušného znaku, zatímco druhá je neutrální a na utváření znaku se nikterak nepodílí. Účinky aktivních alel z různých vlohových párů se přitom sčítají, a proto se mluví o aditivitě nebo o aditivnlch faktorech. Aditivita může vysvětlovat, proč mezi jednotlivými odlišitelnými stupni existuje více méně plynulá řada přechodů.

Vedle dědičných faktorů se na výsledné podobě kyčelního kloubu podílejí další vnitřní faktory a do určité míry také vnější vlivy. Důležité přitom je, že toto dědičné podmínění neznamená nutně a nezbytné, že nositel nežádoucího genetického založení (genotypu) musí být vadou také postižen. O tom, zda se nepříznivě vlohové založení uplatní či ne, a když ano, tak v jaké míře, rozhodují podmínky vnějšího prostředí, k nimž patři - kromě jiného - také výživa.

Jednou vyvolávající příčinou vzniku (projevu) DKK je nedostatečná biosyntéza kolagenu. (Jinou je nedostatečná biosyntéza glykosaminoglykanů, nezbytných pro dobrý stav kloubních chrupavek, kloubních pouzder a vazů.) Nedostatek kolagenu narušuje osteogenezi (ale také chondrogenezi a tvorbu některých druhů vaziva). Jestliže je stižen jedinec predisponovaný geneticky k DKK nedostatečnou endogenní (jeho tělu vlastní) produkci kyseliny askorbové (vitaminu C), anebo nestačí-li endogenní produkce enormním nárokům jeho organismu (např. u mladého rychle rostoucího psa velkého či obřího plemene), trpí nedostatečnou tvorbou kolagenu, protože vitamin C je pro jednu fázi biosyntézy tohoto proteinu naprosto nezbytný. (Biosyntézu kolagenu může narušit také výrazný nedostatek využitelných proteinů v potravě.)

Kostní tkáň je jedním typem pojivových tkání. Tyto tkáně, k nimž patří také vazivo a chrupavka, mají podobnou histologickou strukturu. Sestávají z buněk (u kosti to jsou osteoblasty, osteocyty) a mezibuněčné hmoty (základní nestrukturované matrix),kterou prostupuji vláknité struktury (fibrily). V nestrukturované matrix se ukládají minerální látky, především hydroxy/I/apatit, což dodává kosti tvrdost. Mikrokrystaly hydroxy/I/apatitu jsou uspořádány kolem dlouhých, tenkých proteinových polymerů, kolagenních fibril, které jsou v matrix jakoby zality.

Kolagen je unikátní živočišná bílkovina, nejhojnější protein v těle savců. Díky svojí struktuře (trojitá pravotočivá superšroubovice tvořená třemi levotočivými šroubovicemi) jsou kolagenní vlákna málo pružná, ale velmi pevná v tahu. Biosyntéza kolagenu probíhá (stručně řečeno) v drsném endoplasmatickém retikulu osteoblastů (kostních buněk), kde nejprve vznikají alfa řetězce polypeptidů a z nich potom prokolagen. Do něj jsou inkorporovány dvě aminokyseliny (prolin a lyzin). Následně dochází za účasti dvou enzymů - peptidylprolinhydroxylázy (=prolylhydroxylázy) a peptidyllyzinhydroxylázy (= lyzylhydroxylázy) - k hydroxylaci prolinu a lyzinu. Kofaktorem peptidylprolinhydroxylázy (tj. tou složkou molekuly enzymu, která rozhoduje o jeho účinku) je kyselina askorbová. Hydroxylací prolinu na hydroxyprolin a lyzinu na hydroxylyzln vzniká z prokolagenu vlastní kolagen.

Z uvedeného plyne, že bez kyseliny askorbové nemůže hydroxylace prolinu proběhnout, a proto nemůže bez vitaminu C z prokolagenu vzniknout kolagen. Tím je také dán význam vitaminu C pro růst a regeneraci (hojení) kostní tkáně, ale i jiných tkání, které tento protein obsahují, např. hyalinních chrupavek pokrývajících artikulační plochy kloubních hlavic (epifýz) v pohyblivých kloubních spojeních (diartrózách).

Na rozdíl od vitaminu C a přípravků obsahujících glykosaminoglykany (GAG) nemá podávání želatinového (= kolagenního) hydrolyzátu pro stav kostí a kloubních chrupavek. a tím pro stav kloubů (diartróz), prakticky žádný význam. i kdyby byl tento hydrolyzát pro organismus psa dobře využitelným zdrojem hydroxyprolinu a hydroxylyzinu, pro biosyntézu kolagenu je to zcela nepodstatné. Hydroxyprolin, pro strukturu kolagenu velmi důležité aminokyselina, ani hydroxylyzin, není totiž inkorporován do kolagenu syntetizovaného organismem. Neexistuje žádná tRNA (transferová ribonukleová kyselina), která by byla schopna hydroxyprolin (a právě tak hydroxytyzin) akceptovat a umístit do řetězce vytvářeného kolagenu. Představa, kterou výrobci imputuji zákazníkům, že želatinový hydrolyzát se dostává "přímo" do kloubních chrupavek, kostí a vazů a vyživuje je, je naprosto nesmyslná.

V průběhu tráveni se totiž vůbec nevstřebávají proteiny, ale převážné pouze jejich stavební kameny - aminokyseliny a zčásti dipeptidy a tripeptidy, které jsou pak hydrolyzovány na aminokyseliny intracelulárně (ve slizničních buňkách). I kolagenní hydrolyzát musí být nejprve v trávicím traktu rozložen na uvedené složky. Z aminokyselin přijatých potravou potom organismus syntetizuje podle svého genetického kódu sobě vlastni proteiny. Při potravě obsahující dostatek pro organismus psa dobře využitelných proteinů zdrojů aminokyselin Je podáváni želatinového (= kolagenního) hydrolyzátu zbytečné.

Je známo, že ze spojení dvou DKK postižených rodičů vzejde většina potomstva rovněž touto vývojovou vadou postiženého. Nižší procento postiženého potomstva vzejde ze spojení rodičů, z nichž alespoň jeden je této vady prost a nejmenší procento DKK postižených štěňat pochází z takových spojeni, v nichž ani jeden z rodičů není vadou postižen. Tato skutečnost odůvodňuje poměrně časté chovatelské opatření - zákaz vzájemného spojování rodičů postižených DKK. V některých případech, např. při poměrně úzké chovné základně, nelze však toto opatření uplatňovat plošně a do všech důsledků.

Je-li nutné či potřebné, ať již z jakéhokoli důvodu, spojovat rodiče postižené DKK, je třeba počítat s vyšším výskytem této vývojové anomálie u potomstva. Naštěstí lze vhodným složením potrav fenotypickému (vnějšímu) projevu nepříznivého Genového založení do značné míry zabránit. Vhodným složením potravy se v tomto případě myslí odpovídající přívod minerálií, hlavně vápníku, glykosaminoglykanů a vitaminu C (jakož i přiměřené množství proteinů živočišného původu). Jde o zajištěni odpovídající osifikace kostní tkáně, o úspěšnou kalcifikaci mezibuněčné hmoty, o úspěšný průběh biosyntézy kolagenu, o perfektní stav kloubních chrupavek, kloubních pouzder a vazů díky normálně probíhající výměně látkové (metabolismu) v nekrvené hyalinní chrupavce kloubních epífýz. Tímto způsobem je možno výrazně snížit procento postižených štěňat, případně lze u potomstva dosáhnout (za předpokladu pokračující dotace všech potřebných látek) signifikantně nižšího stupně postižení.

Pes nikdy neonemocní skorbutem (kurdějemi), nemocí, která je typickým projevem avitaminózy C. Většinou, ovšem zcela nesprávně, bývá tato nemoc považována za jediný příznak nedostatku vitaminu C. Ve skutečnosti existují i jiné příznaky, ale nejsou obvykle na první pohled tak nápadné jako kurděje. Mají ovšem stejnou příčinu jako skorbut - postižení tkání obsahujících kolagen. Pes nemůže skorbutem onemocnět, protože jeho organismus - na rozdíl od organismu primátů, morčete a některých jiných savců - si sám vitamin C v určitém množství syntetizuje z glukózy (tato endogenní produkce činí asi 40 mg na 1 kg těl. hmot. a den). To ovšem neznamená, že vlastní produkce kyseliny askorbové pokryje veškeré potřeby organismu psa, že pes nemůže trpět nedostatkem tohoto vitaminu.

Je známo, že u skorbutických pacientů se kromě klasických příznaků tohoto onemocnění - krvácivost dásní, viklání a vypadávání zubů, atd. - pomalu a obtížně hojí různá poranění a v mládí se u nich špatně vyvíjejí kosti a zuby. Tyto defekty souvisejí bezprostředně s nedostatečnou produkcí kolagenu, způsobenou nedostatkem vitaminu C. Pes, i když se u něho špatný stav sliznice dutiny ústní typický pro skorbut nevyvine, může trpět, stejně jako člověk, dalšími výše uvedenými poruchami z nedostatku kyseliny askorbové nebo jejích solí - askorbátů (askorbanů), především sodného a vápenatého. Biosyntéza kolagenu a vznik kolagenních fibril se při dostatečném množství kyseliny askorbové zvyšuje o 30 až 90% a jejich ukládání do základní matrix vzrůstá 0 80%.

Mnohá průmyslově vyráběná krmiva pro psy vitamin C buď vůbec neobsahují, anebo jej obsahují tak málo, že to pro účinné ovlivnění biosyntézy kolagenu nemá žádný podstatný význam. Tito výrobci obvykle argumentují tím, že když všeobecně uznávaná americká norma NRC (National Resource Council) jeho minimální potřebu u psa vůbec nestanovuje, není jej nutno do kompletní krmné směsi přidávat. Z toho se potom někdy nesmyslně vyvozuje, že když norma NRC potřebu tohoto vitaminu neuvádí, je zbytečné ba nesprávné jej doplňovat (suplementovat) do potravy psa. Tato zcestná úvaha však dokazuje pouze to, že její autor neví zhola nic o biosyntéze kolagenu, o biochemických reakcích, které při ní probíhají.

Vitamin C ve vhodné lékové formě (předcházející překyselení zažívacího traktu) je třeba přidávat do potravy psů ohrožených dysplazií kyčelního kloubu nebo touto vývojovou anomálií postižených. Suplementace kyseliny askorbové je potřebná také u kloubních onemocnění jako je artritida, disekující osteochondritida nebo Legg-Calvé-Perthesova nemoc aj. Je však velmi vhodná i při hojení kostních zranění (fraktur) nebo po chirurgických výkonech na kostře.

Význam vitaminu C pro dobrý vývoj, růst a stav kostní tkáně nesnižuje ani neruší nutnost přívodu minerálních látek, především vápníku, ani potřebu podávání glykosaminoglykanů. Rozhodně nečiní zbytečnou suplementaci těchto látek do potravy jedinců ohrožených či trpících některou z výše uvedených chorob nebo vývojových poruch (jako je DKK).

Tam, kde je třeba, např. u mladých rychle rostoucích jedinců velkých a obřích plemen, nebo u jedinců pocházejících ze zatížených linií, je nejen možné, ale nezbytné podávat vhodný zdroj, účinný zdroj glykosaminoalykanů), vitamin C a případně aktivátor metabolismu kostní tkáně a v odpovídajících dávkách podle doporučení výrobce (s výjimkou vitaminu C - ten se dávkuje podle níže uvedeného doporučení).

Obecně doporučované léčebné dávky vitaminu C pro psa se pohybují od 100 do 500 mg pro zvíře (podle velikostí) 3krát denně. Pro zlepšení biosyntézy kolagenu tyto dávky ale nestačí. Potřebné jsou dávky mnohem vyšší, megadávky. Je možné je podávat díky tomu, že kyselina askorbová je vodorozpustný vitamin, který se v organismu nekumuluje a neškodí mu. Podáváni megadávek ovšem vyžaduje vhodnou lékovou formu, běžné humánní nebo veterinární přípravky k tomuto účelu nejsou použitelné.

Podávání megadávek vitaminu C ve formě tablet, potahovaných tablet nebo dražé může vyvolat gastrointestinální problémy (způsobené hyperaciditou). Vitamin se navíc po podání těchto lékových forem nestačí utilizovat, rychle je vylučován močí a nevyužit odchází z organismu. Vitamin C podávaný ve formě kapsli s prodlouženým účinkem, které pomalu uvolňují účinnou látku, nebo v podobě solí kyseliny askorbové, jako je kalcium ascorbat nebo magnesium ascorbat, je v tomto směru vhodnější. Ještě vhodnější je polyascorbat, tzv. ester - C, který se nejlépe ze všech chemických podob vitaminu C vstřebává a distribuuje v organismu. Proto je také považován za obzvlášť účinný prostředek proti osteoartritidě, rheumatoidní artritidě a dysplazii kyčelního kloubu. Umožňuje suplementaci účinné látky v dávkách, které vykazují žádoucí efekt aniž by měly jakékoli nežádoucí vedlejší účinky.

Bohužel, ani přípravky s obsahem askorbátu vápenatého nebo askorbátu hořečnatého, ani přípravky na bázi esteru C dosud u nás nejsou k dispozici. Je však k dispozici přípravek Cetebe© - kapsle s prodlouženým účinkem. Z těchto kapslí se účinná látka uvolňuje pomalu a její hladina v organismu psa se udržuje asi 12 h po podání na žádoucí úrovni (dostupnost a využitelnost kyseliny askorbové pro organismus je tak mnohem lepší než po stejné dávce ve formě tablet). Uvedený přípravek je určen pro humánní účely, ale může se používat i u psů. Je k dostání v každé lékárně bez lékařského předpisu. Při jeho podávání je třeba se řídit nikoli návodem na příbalovém letáku, ale dále uvedenými pokyny.

Megadávky kyseliny askorbové (vitaminu C) pro psa o těl. hmot. kolem 15 kg:

Iniciální (počáteční) dávka : 2000 mg vit. C denně v podobě přípravku Cetebe©, tj. 4 kapsle denně, rozděleně, 2 ráno a 2 večer (vždy po krmení).

  • Pokud se během 3 dní objeví průjem (za průjem se v tomto případě nepovažuje ještě ani velmi měkký, ale přece jen formovaný trus), sníží se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno nebo večer (pes bude pak brát bud 2 kapsle ráno a 1 večer nebo 1 ráno a 2 večer - vždy po krmení). Upraví-li se trus během následujících 3 dni, zůstane se na této dávce. Kdyby se během 3 dní neupravil, snížila by se denní dávka ještě o 1 kapsli, takže pes by pak bral 1 kapsli ráno a 1 večer (vždy po krmení).
  • Pokud je během prvních 3 dní při počáteční dávce trus v pořádku (může být i velmi měkký, ale je-li formovaný, je v tomto případě v pořádku), zvýší se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno nebo večer.

Pes bude pak brát 3 kapsle ráno a 2 večer nebo 2 ráno a 3 večer - vždy po krmení. Bude-li po další 3 dny trus v pořádku (viz výše), zůstane se na této dávce. Jestliže by ale pes dostal průjem, bylo by třeba se vrátit k dávce počáteční (2 kapsle Cetebe® ráno a 2 večer - vždy po krmení).

Megadávky kyseliny askorbové (vitaminu C) pro psa o těl. hmot. kolem 35 kg:

Iniciální (počáteční) dávka: 4000 mg vit. C denně v podobě přípravku Cetebe®, tj. 8 kapslí denně, rozděleně, 4 kapsle ráno a 4 kapsle večer (vždy po krmení).

  • Pokud se během 3 dní objeví průjem (za průjem se v tomto případě nepovažuje ještě ani velmi měkký, ale formovaný trus), sníží se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno nebo večer (pes bude pak brát 3 kapsle ráno a 4 večer nebo 4 ráno a 3 večer - vždy po krmení). Upraví-ii se trus během následujících 3 dní, zůstane se na této dávce. Kdyby se během 3 dní trus neupravil, snížila by se denní dávka ještě o 1 kapsli ráno nebo večer, takže pes by pak bral 3 kapsle ráno a 3 večer (vždy po krmení).
  • Pokud je během prvních 3 dní při počáteční dávce trus v pořádku (může být í velmi měkký, pokud je formovaný, je v pořádku), zvýší se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno a o 1 kapsli večer (pes pak bude brát 5 kapsli ráno a 5 večer - vždy po krmení). Bude-li po další 3 dny trus v pořádku (viz výše), zůstane se na této dávce. Pokud by pes dostal během 3 dnů průjem, bylo by třeba se vrátit k dávce počáteční (4 kapsle Cetebe® ráno a 4 večer vždy po krmení).

Megadávky kyseliny askorbové (vitaminu C) pro psa o těl. hm. kolem 70 kg:

Iniciální (počáteční) dávka: 8000 mg vitaminu C denně v podobě přípravku Cetebe®, tj. 8 kapslí ráno a 8 kapslí večer (vždy po krmení).

  • Pokud se během 3 dní objeví průjem (za průjem se v tomto případě nepovažuje ještě ani velmi měkký, ale formovaný trus), sníží se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno nebo večer, takže pes by pak bral 8 kapslí ráno a 7 večer nebo 7 ráno a 8 večer - vždy po krmení). Upraví-li se trus během následujících 3 dní, zůstane se na této dávce. Kdyby se během 3 dní trus neupravil, snížila by se denní dávka ještě o 1 kapsli ráno nebo večer, takže pes by pak bral 7 kapslí ráno a 7 večer (vždy po krmení). - Pokud by i při této snížené dávce průjem přetrvával, snížila by se denní dávka ještě o 1 kapsli, takže pes by pak bral 13 kapslí denně - 7 ráno a 6 večer nebo 6 ráno a 7 večer (vždy po krmení).
  • Pokud je během prvních 3 dní při počáteční dávce trus v pořádku (může být i velmi měkký, pokud je formovaný, je v pořádku), zvýší se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno nebo večer (pes pak bude brát 9 kapslí ráno a 8 večer nebo 8 kapslí ráno a 9 večer - vždy po krmení).

Bude-li po další 3 dny trus v pořádku (viz výše), zvýší se dávka o 1 kapsli Cetebe® ráno nebo večer (pes pak bude brát 9 kapslí ráno a 9 večer - vždy po krmení). Dávka. kterou nelze překročit, je 10.000 mg za den - ti. 10 kapslí Cetebe® ráno a 10 večer!!! Pokud by pes po dávce 8 kapslí ráno a 9 večer nebo 9 kapsli ráno a 8 večer, případně po dávce 9 kapslí ráno a 9 večer dostal během 3 dnů průjem, bylo by třeba se vrátit k dávce předcházející (8 kapslí Cetebe® ráno a 8 večer, resp. 9 ráno a 8 večer nebo 8 ráno a 9 večer - vždy po krmení).

Copyright © 2024 KCHL