LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Řád ochrany zvířat při chovu leonbergerů

Řád ochrany zvířat při chovu leonbergerů Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR, z.s. (zpracován v souladu se zákonem č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu).

 1. Úvodní ustanovení
  • Klub chovatelů psů leonbergerů ČR, z.s. (dále jen KCHL) se sídlem Ke Hrádku 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
  • Cílem řádu ochrany při chovu leonbergerů v KCHL je zabezpečit ochranu leonbergerů při jejich chovu, zajistit jejich pohodu u chovatelů, zlepšit ochranu zvířat a zajistit informovanost členů KCHL o podmínkách ochrany zvířat tak, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky
  • Fyziologie leonbergera a jeho povahové vlastnosti jsou stanoveny standardem č. 145 (aktuální verze z 20.9.2002), přičemž chovem sledované povahové vlastnosti jsou sebejistota a suverénní klid, střední temperament (mimo jiné také hravost), disciplinovanost, dobrá učenlivost a pozornost, necitlivost vůči hlukům a vyslovená láska k dětem při zachování původního záměru velkého a silného, přesto elegantního psa. Důležitým a prvním předpokladem řádného chovu je čistokrevný chov leonbergerů s ohledem na jejich mohutný vnější vzhled a povahu typickou pro toto plemeno, jakož i udržení a podpora jejich výkonnostních vlastností dle standardu č. 145.
 2. Všeobecná ustanovení
  Tento řád stanovuje v oblasti ochrany leonbergerů, zajištění jejich zdraví a pohody:
  • spodní věkovou hranici pro uchovnění - 20 měsíců,
  • ukončení chovnosti u feny v 8 letech, u psa v 9 letech,
  • minimální věk pro odběr štěňat od feny – 50 dnů,
  • možnost krýt fenu minimálně 10 měsíců od předchozího porodu,
  • časový interval 24 hodin pro možnost dalšího krytí u chovného psa,
  • povinnost chovatele pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž i o celý vrh tak, aby byl zaručen zdárný vývin zvířat,
  • místo pro držení psů a odchov štěňat – viz. bod č. 3.5,
  • povinnost chovatele štěňata nechat odborných způsobem tetovat do levého ucha, odčervit (3.a 6. týden) a vakcinovat dle pokynů veterinárního lékaře,
  • možnost využití umělé inseminace pouze u jedinců, kteří se již předtím reprodukovali přirozeným způsobem, a to pouze v případě, že jí provádí osoba odborně způsobilá,
  • fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem.
  Hlavní poradce chovu spolu s chovatelskou radou, složenou z regionálních poradců, odpovídá za kontrolu zdravotního stavu populace leonbergerů, životních podmínek i podmínek pro odchov štěňat. O veškerých zjištěných skutečnostech je pořizována písemná zpráva.
 3. Specifická ustanovení
  • 3.1 Kontakt s rodinou je pro toto plemeno nezbytný.
  • 3.2 Jakékoliv zásahy na psech smí provádět pouze veterinární lékař v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat lze provádět v případech, kdy slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická či vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání jeho utrpení jde o nařízení ochranného opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, jde o regulování populace zvířat. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, přísluší veterinárnímu lékaři.
  • 3.3 Každý chovatel se musí informovat o zvláštních požadavcích na výživu svých psů a podávat výživu přizpůsobenou jejich věku, vývoji a výkonu. Znalosti si musí osvojit každý chovatel z odborné literatury, dále i klub publikuje doporučení ve svých materiálech, Zpravodajích i na www.Jak při přípravě jednotlivých krmných dávek, tak i při jejich uchovávání musí chovatel dbát co nejvíce na hygienu.
  • 3.4 Chovatel je povinen pravidelně kontrolovat čistotu očí a uší, chrup z pohledu tvorby zubního kamene, délku drápů, kůži na výskyt vnějších parazitů ,pravidelné česání,koupání a stolici na výskyt vnitřních parazitů. Potřebné informace je chovatel povinen vyhledat v odborné literatuře. Při kontrole chovatelské stanice musí poradce chovu (hlavní či pomocný) překontrolovat, zda má chovatel dle počtu držených psů dostatek času na zaopatření a péči o své psy a jestli má možnost plnit předepsané požadavky. Pokud tomu tak není, může stanovit hlavní poradce chovu podmínky.
  • 3.5 Držení a možnost volného pohybu (KCHL připouští následující formy držení psů, které mohou být navzájem kombinovány)
   • držení v psincích, boudách, vyzděných stodolách, stájích a garážích,
   • viz 3.5.1,
   • držení v otevřených nebo částečně otevřených kotcích – viz 3.5.2,
   • držení v domě případně v bytě – viz 3.5.3.

   3.5.1. Držení chovných psů a odchov štěňat výlučně v psincích, boudách vyzděných stodolách, stájích a garážích je přípustné pouze za následujících podmínek:

   3.5.1.1. Vybavení

   Psinec, bouda ,musí být vybaven následovně:

   a) Stěny a podlaha musí být opatřeny tepelně izolačním a snadno omyvatelným povrchem. Střecha nesmí propouštět vlhkost a v žádné z místností nesmí být průvan.

   b) Přepážky mezi jednotlivými boxy musí být provedeny tak, aby se psi o ně nemohli zranit a měli možnost vidět dopředu. Jinak musí být přepážky tak vysoké, aby je psi nemohli překonat.

   c) Každý pes musí mít k dispozici prostor minimálně 15 m2. Každý další pes držený ve stejném boxu, musí mít o 5 m2 víc.

   d) Každý box musí mít přímý východ do výběhu, který musí být velký minimálně 100 m2 i když je v chovatelské stanici držen pouze 1 pes.

   e) Psinec nebo garáž atd. by měly být vytápěny, přičemž požadovaná teplota musí být 18° – 20°C. V přestavěných stájích a stodolách by měla být v každém boxu nainstalována samostatná topná jednotka. Pokud toto není možné – viz f).

   f) Každý pes musí mít k dispozici tepelně izolovaný prostor na ležení. Ve velkých místnostech, které nemohou být vytápěny nebo v nichž nemohou být instalovány jednotlivé topné jednotky, musí být pro každého psa umístěna spací bedna, která odpovídá velikosti psa, má dvojité tepelně izolované stěny a není v kontaktu s podlahou. Tepelná izolace musí být tak položena, aby se ani při nízkých teplotách v pelechu nevytvářel kondenzát.

   g) Pro březí, rodící nebo a kojící feny a jejich vrhy musí být vytvořena samostatná místnost. Umístění musí splňovat následující podmínky: Místnost včetně místa, které má fena k dispozici, nesmí být menší než 10 m2 a to při průměrném počtu 6 štěňat a více. Musí být k dispozici porodní bedna, která odpovídá bezproblémovému odchovu štěňat. Minimální rozměry:120cm x 150cm. Na porodní bednu musí navazovat výběh, který odpovídá velikosti vrhu a který je opatřen snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem. Fena musí mít k dispozici dostatek místa a prostoru pro ležení, ze kterého se snadno dostane ke štěňatům, aniž by se tato dostala k ní. Porodní místnost a místnost, v níž jsou štěňata odchovávána, musí být vytápěna na 18°-20°C; eventuálně je zapotřebí dodatečného zdroje tepla ve formě lampy s ultrafialovým světlem umístěné 50 cm nad podlahou (chráněno před kontaktem s fenou) příp. elektrické dečky na podlaze. Místnost musí být vždy udržována čistá, suchá a bez hmyzu. Musí být větrána a dostatečně prosvětlena denním světlem. Plocha oken musí činit 1/8 plochy podlahy. Také tato místnost by měla mít pokud možno přímý přístup k výběhu tak, jak je popsáno v bodě 3.5.1.3.

   h) Prostory, ve kterých jsou psi drženi, musí vedle dalšího být dobře větrány.

   3.5.1.2. Hygiena

   Vnitřní prostory psince atd. musí být stále udržovány čisté, suché a bez hmyzu.

   3.5.1.3. Výběh

   Oplocení výběhu musí být uzpůsobeno tak, aby se o něj psi nemohli zranit a aby jej nemohli překonat. V každém výběhu musí být místo pro ležení vyvýšeno nad podlahou a počet těchto míst pro ležení musí odpovídat počtu psů. Psům musí být kromě toho dána možnost zdržovat se i při špatném počasí na suchém a před větrem chráněném místě mimo boudu atd. Části výběhu musí být prosluněné, část musí být opatřena ochranou proti slunci případně proti dešti. V této části by se také mělo nacházet místo pro ležení. Část výběhu by měl tvořit přirozený povrch, v dalších částech mohou být dlažby, cihly nebo beton. Jako ideální povrch je doporučena silná vrstva středního a jemného štěrku.

   3.5.1.4. Volný pohyb

   Každému psu musí být denně dána možnost volného výběhu a to v délce trvání alespoň 2 hodiny. Potřeba pohybu psa může být uspokojena během procházky nebo ve velkém volném výběhu, přičemž se v druhém případě chovatel musí svému psu věnovat dodatečně.

   3.5.1.5. Kontakt s lidmi

   Neustálý kontakt se psy a pravidelná kontrola chovatelského zařízení, nejen v čase odchovu vrhu, je nutný. Nelze schvalovat, aby odpovídající zařízení bylo umístěno daleko od obytného domu chovatele a on je navštívil jen jednou nebo dvakrát denně. Všem dospělým psům a štěňatům musí být denně poskytnuto minimálně 3 hodiny lidské společnosti, kontaktu, oslovení a náklonnosti. Tato náklonnost musí vycházet od chovatele nebo osob, které jsou ve vztahu s ním. Štěňata od 6. týdne věku vyžadují kromě toho dostatečný kontakt i s osobami mimo chovatelskou stanici. Tělesné kontakty, také ve formě česání, jsou nezbytné a nesmí být omezovány pouze na letmá pohlazení.

   3.5.2. Držení chovných psů a odchov štěňat výlučně v otevřených nebo částečně otevřených kotcích je přípustné pouze za následujících podmínek:

   3.5.2.1. Každý pes musí mít k dispozici prostor minimálně 15 m2. Pro každého dalšího psa drženého ve stejném kotci musí být připočteno dalších 5 m2. Dodatečný výběh musí mít plochu minimálně 100 m2 a musí odpovídat podmínkám uvedeným v bodě 3.5.1.3.

   3.5.2.2. Zázemí

   Každý pes musí mít k dispozici uvnitř kotce nebo jako jeho těsné napojení zázemí (boudu), které musí vyhovovat následujícím požadavkům:

   a) Zázemí musí být zhotoveno ze všech stran z tepelně izolačního (na všech stranách dvoustěna ze dřeva s izolací jako mezivrstvou), zdraví neškodlivého materiálu. Materiál musí být opracován tak, aby se pes o něj nemohl zranit. Zázemí musí poskytovat ochranu proti povětrnostním vlivům, obzvláště vlhkosti (viz dále bod 3.5.1.1.f).

   b) Zázemí musí být vyměřeno tak, aby se v něm mohl pes pohybovat a udržovat v teple svou tělesnou teplotou. Vnitřek musí být vždy udržován čistý, suchý a bez hmyzu. Jako podestýlka se doporučuje seno, které musí být v pravidelných intervalech obměňováno.

   c) Vchod do zázemí musí odpovídat velikosti psa; smí být jen tak velké, aby pes mohl neomezován projít. Vchod musí být odvrácen od návětrné strany, zacloněn před větrem a deštěm a v boudě musí být vybudováno zádveří.

   d) Podlaha kotce musí být vybudována tak, aby se tekutiny mohly vsáknout nebo odtéci. Musí být pravidelně čištěna.

   e) Pes musí mít mimo své zázemí k dispozici prostor pro ležení, na které si může lehnout do stínu v případě prudkého slunce a vysokých venkovních teplot.

   3.5.2.3. Oplocení kotce a výběh by měly být uzpůsobeny tak, jak je popsáno v bodě 3.5.1.3.

   3.5.2.4. Odchov štěňat v takovýchto zařízeních může být povolen jen tehdy, pokud je pro fenu a její vrh k dispozici pro prvních 4-6 týdnů místnost tak, jak je popsáno v bodě 3.5.1.1.g. a to v závislosti na ročním období.

   3.5.2.5. Také pro tuto formu držení platí body 3.5.1.4. a 3.5.1.5. bez omezení (výběh a lidská náklonnost) a musí být striktně dodržovány.

   3.5.2.6. Výhradní držení v kotci není přípustné pro staré psy.

   3.5.3. Pokud nejsou psi drženi v celém bytě, ale jen ve speciálních psích místnostech (např. suterén nebo sklep), musí tyto místnosti odpovídat následujícím podmínkám:

   3.5.3.1. Vybavení

   a) Stěny a podlaha musí být opatřeny tepelně izolačním, snadno omyvatelným povrchem.

   b) Přepážky mezi jednotlivými boxy musí být provedeny tak, aby se o ně psi nemohli poranit a bylo jim umožněno vidět dopředu. Jinak musí být přepážky tak vysoké, aby je psi nemohli překonat.

   c) Každý pes musí mít k dispozici prostor minimálně 15 m2. Pro každého dalšího psa drženého ve stejném ohrazení musí být připočteno dalších 5 m2.

   d) Místnosti by měly být vytápěny, přičemž musí být dosaženo teploty 18°-20°C. Instalace dalších tepelných zdrojů v každém boxu je dalším z možných řešení.

   e) Každý pes musí mít k dispozici tepelně izolovaný prostor pro ležení. Ve velkých místnostech, které nemohou být vytápěny nebo v nichž nemohou být instalovány jednotlivé topné jednotky, musí být pro každého psa umístěna spací bedna, která odpovídá velikosti psa, má dvojité tepelně izolované stěny a není v kontaktu s podlahou.

   f) Místnosti, ve kterých jsou psi drženi, musí být dostatečně prosvětleny denním světlem. Plocha oken pro denní světlo musí činit 1/8 plochy podlahy. Místnosti musí být dobře větratelné.

   3.5.3.2. Pro březí, rodící nebo a kojící feny a jejich vrhy musí být v každém případě vytvořena samostatná místnost, která musí odpovídat požadavkům popsaným v bodě 6.1.1.g. Není-li z místnosti přístup do výběhu, musí chovatel poskytnout feně možnost dostatečného volného výběhu.

   3.5.3.3. Ostatní místnosti, ve kterých jsou psi drženi, musí být neustále udržovány čisté, suché a bez hmyzu.

   3.5.3.4. Body 3.5.1.4. a 3.5.1.5. (výběh a lidská náklonnost) platí bez omezení také pro držení psů v domě.

 4. Závěrečná ustanovení
  Veškeré podmínky držení dospělých psů, březích fen i štěňat podléhají kontrole orgánů klubu. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky a nebude učiněna náprava, nebude další chov povolen. Pokud budou zjištěny dokonce podmínky, které by mohly vést až k fyzickému či psychickému týrání zvířete, je klub povinen toto nahlásit příslušným orgánům.

Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení ÚKOZ. Tento řád byl schválen ÚKOZ dne 25.1.2005 pod č.j. 41871A/2004-11020.

Copyright © 2024 KCHL