LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Organizační směrnice KCHL

Tato organizační směrnice detailně rozpracovává dílčí ustanovení Stanov a dalších normativů KCHL.

 1. Vznik členství v KCHL: Členem KCHL může být pouze fyzická osoba starší 18 let. Členství v KCHL vzniká schválením výboru na základě samostatně písemně podané, řádně vyplněné a podepsané přihlášky, zaslané poštou jednateli a následném uhrazení členského ročního příspěvku, nejpozději do jednoho měsíce po schválení přijetí za člena KCHL. Nebude-li příspěvek novým členem včas a řádně uhrazen, uplynutím jednoměsíční lhůty jeho přijetí za člena KCHL a jeho přihláška pozbývají platnosti. Opětovná žádost o členství může být znovu podána za 1 rok. Bude-li rozhodnutí výboru o nepřijetí žadatele potvrzeno i členskou schůzí, může tento žadatel podat znovu přihlášku do KCHL za 3 roky od data rozhodnutí čl. schůze. Výbor zvlášť pečlivě posuzuje opětovné přihlášky bývalých členů KCHL, opětovná žádost musí být žadatelem řádně zdůvodněna.
 2. Členství v KCHL zaniká:
  • Vystoupením člena z KCHL - vystoupení musí být oznámeno písemnou formou jednateli, případně předsedovi nebo místopředsedovi KCHL. Členství v KCHL zaniká ke dni doručení či předání písemného podání.
  • Nezaplacením ročního příspěvku ve stanoveném termínu - členství v KCHL zaniká k 28. 2. kalendářního roku, v němž nebyl včas a řádně zaplacen celý roční příspěvek. Členství dále zaniká nezaplacením členského příspěvku v jednoměsíční lhůtě členem, jehož členství bylo obnoveno členskou schůzí KCHL.
  • Vyloučením z KCHL - členství v KCHL v tomto případě zaniká v souladu s usnesením bodu 3 Stanov a ustanoveními Kárného řádu KCHL a nabývá účinnosti ke dni doručení písemného oznámení o vyloučení vyloučenému členovi (náhradní doručení je možné). V případě, že se vyloučený člen odvolá proti svému vyloučení k členské schůzi, je vyloučený člen považován za nečlena KCHL, v KCHL mu nevznikají žádná práva nebo povinnosti, až do rozhodnutí členské schůze o jeho odvolání. Zruší-li členská schůze rozhodnutí výboru o vyloučení, obnoví se členství ke dni, kdy je rozhodnutí o zrušení vyloučení členskou schůzí doručeno nečlenovi, který se této členské schůze nezúčastnil, nebo ke dni konání této členské schůze, je-li nečlen přítomen. Zároveň mu vznikne povinnost zaplatit členský roční příspěvek na probíhající kalendářní rok ve lhůtě určené stanovami KCHL.
   Důvodem pro vyloučení člena z KCHL je: hrubé porušení stanov, organizačního řádu, zápisního řádu či chovatelské etiky, činnost člena směřuje k poškozování KCHL jako celku či poškozuje jeho dobré jméno na veřejnosti, chování člena odporuje dobrým mravům.
  • Úmrtím.

  Vyloučený člen, jemuž bylo obnoveno členství v KCHL usnesením členské schůze, není oprávněn zpětně čerpat práva a výhody členství v KCHL. Do 1 měsíce vyplývá tomuto členovi povinnost uhradit členské příspěvky na další období, tj. do konce kalendářního roku, v základní výši. Nezaplatí-li členské příspěvky do jednoho měsíce po obnovení členství, zanikne jeho obnovené členství uplynutím této doby.

  Doručování. Orgány KCHL doručují na adresu člena (chovatele, majitele, žadatele o zastřešení apod.), která byla výboru KCHL naposledy písemně oznámena. Listovní zásilky se odesílají formou doporučeného dopisu, není-li stanoveno jinak. Za den doručení zásilky se považuje čtvrtý pracovní den ode dne předání doporučené listovní zásilky držiteli poštovní licence k doručení adresátovi, a to i v případě, že adresát zásilku nepřevzal, odmítl ji převzít, nezdržuje se na adrese naposledy oznámené výboru KCHL z jakéhokoli důvodu, nebo mu zásilka nebyla doručena z jakéhokoli jiného důvodu.

 3. Zastřešení nečlena KCHL. Osoba, která požádá o zastřešení v KCHL, musí svou žádost zaslat písemně nebo mailem s elektronickým podpisem výboru s přesnou specifikací, o co žádá (svod, bonitace, rebonitace) na jakého psa, kdo je vlastníkem, kdo chce zastřešit atd. K žádosti týkající se chovu (vydání KL a zastřešení vrhu) musí být přiloženy doklady o vyhodnocní DKK od klubem stanoveného veterináře,LPN, potvrzení o svodu a povinné výstavě, kopie bonitační karty a kopie PP feny. Dále musí být podrobně uvedeno jméno chovatele, jméno chov. stanice, počet vrhů feny,místo pobytu březí feny , místo odchovu štěňat. Žadatel si může navrhnout konkrétní plemeníky, ale jejich uvedení na KL není nárokové. Pokud pes/fena není uchovněna v KCHL, musí absolvovat na nebližší akci KCHL Test základní ovladatelnosti a povahy psa. Zastřešení je platné jen jednorázově, tj. pro jednu osobu, pro jednoho psa a jednu konkrétní akci (např. svod, bonitace, rebonitace, vystavení krycího listu, vrh). Každou žádost o zastřešení musí výbor individuálně projednat a schválit.Komplexní zastřešení není možné. Po obdržení žádosti o zastřešení, týkající se konkrétně krytí a odchovu štěňat, provede KCHL v souladu s Řádem na ochranu zvířat při chovu leonbergerů KCHL ČR a normativy klubu kontrolu prostředí a všech podmínek pro chov u žadatele, jakož i konkrétního zdravotního a výživového stavu zvířete. Při kontrole bude zároveň přihlíženo k hygienickým podmínkám a celkovému životnímu prostředí všech psů v místě. Kontrolu provedou minimálně 2 členové výboru nebo minimálně jeden člen výboru s HPCH nebo RPCH nebo HPCH a RPCH, sepíší o kontrole zprávu s případným návrhem nápravných opatření a termínem k odstranění nedostatků a předloží výboru k posouzení. Žadatel je povinen uhradit poplatek za kontrolu stanovený organizační směrnicí KCHL a schválený členskou schůzí KCHL plus cestovní náhrady kontrolujících osob v zákonné výši stanovené zákoníkem práce a prováděcími vyhláškami, popř.další nutné náklady, které mu budou předem oznámeny. Platbu je třeba provést zálohově na účet klubu před provedením kontroly, jinak nebude kontrola provedena a po uplynutí 15 dnů od termínu splatnosti zálohy výbor KCHL žádost bez dalšího odmítne. O tom bude žadatel písemně poučen. O žádosti o zastřešení rozhoduje výbor KCHL, své rozhodnutí zašle na adresu žadatele uvedenou v žádosti. Jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem zvířat, a to nejen psů, není povinností KCHL poskytovat nečlenovi zastřešení –chovatelský servis (uzavřít smlouvu). Rozhodne-li výbor o žádosti o zastřešení kladně, bude žadateli zaslán zároveň návrh smlouvy o zastřešení k odsouhlasení a k podpisu. Proti zamítavému rozhodnutí výboru KCHL o zastřešení se žadatel může do 15 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí (náhradní doručení je možné) odvolat prostřednictvím výbotru k nejbližší členské schůzi KCHL. Pokud zastřešený nečlen poruší zastřešovací smlouvu,bude s ním další spolupráce ukončena.
 4. Klubové platby. Při každé platbě na účet KCHL je nutné z důvodu jednoznačné identifikace plátce uvést číslo člena KCHL do kolonky variabilní symbol a specifický symbol platby. Veškeré platby musí být poukázány včas, v řádném termínu. Nedodržením výše uvedených pravidel se vystavuje člen KCHL nepřijetí přihlášky na akci či neprovedení požadovaných služeb ze strany příslušných orgánů KCHL. Ostatní poplatky, jako chráněný název stanice, průkazy původu a další, platí majitel přímo vydávající organizaci. Nečlen, jehož klub zastřešuje, platí všechny poplatky v trojnásobné výši. Poukazovat platby na klubový účet KCHL je možné:
  • vyplněnou složenkou,
  • převodem z účtu,
  • složením peněz na účet KCHL. Platné číslo klubového účtu je zveřejňováno pravidelně v každém zpravodaji.

  Svod mladých, bonitace a rebonitace. Současně s přihláškou je povinen člen KCHL zaslat kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku.

  Vystavení krycích listů. Chovatel je povinen zaslat kopii dokladu o zaplacení poplatku HPCH/RPCH, na jejímž základě budou vydání krycí listy.

  Kontrola vrhu. Chovatel je povinen zaslat kopii dokladu o zaplacení poplatku či tento doklad předložit před zahájením kontroly vrhu HPCH/RPCH.

  Klubové platby
  Členské příspěvky 400,- Kč/kal. rok Spec. symbol 1 Pro členy
  Krycí listy 800,- Kč/ks Spec. symbol 4 200,-
  Expres krycí list 1600,- Kč/ks Spec. symbol 4 400,-
  Svod mladých 400,- Kč/akce/jedinec Spec. symbol 2 100,-
  Bonitace 2000,- Kč/akce/jedinec Spec. symbol 3 500,-
  Rebonitace 800,- Kč/akce/jedinec Spec. symbol 9 200,-
  Kontrola vrhu 800,- Kč /štěně Spec. symbol 5 200,-
  Klubové výstavy Dle propozic Spec. symbol 6 -
  Inzerce individuelně Spec. symbol 7 -
  Ostatní dle rozhodnutí výboru Spec. symbol 8 -

  poplatek za kontrolu u nečlena 2000,- (nezahrnuje cestovní náhrady a další nutné náklady kontrolujících).

  Klub poskytuje svým členům z daných poplatků 75% slevu, mimo čl. příspěvků.

 5. Upřesnění k činnosti orgánů KCHL:
  • Členství v orgánech KCHL není honorováno a je dobrovolné. Členové orgánů KCHL a případně činností pověření členové KCHL mají nárok na náhradu cestovních výloh ve výši stanovené příslušným zákonem, pro náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, a účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem činnosti.
  • Volby do orgánů KCHL se provádí tajným hlasováním s pomocí hlasovacích lístků. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet platných hlasů. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy orgánu KCHL, se stávají náhradníky tohoto orgánu v pořadí podle počtu získaných platných hlasů. Pokud některý člen přestane vykonávat z jakéhokoliv důvodu svou funkci, výbor může pověřit touto funkcí náhradníky podle jejich pořadí. Členská schůze volí devítičlenný výbor, tříčlennou kontrolní komisi a hlavního poradce chovu.
  • Kontrolní komise je povinna podávat návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo ke zlepšení činnosti KCHL, je oprávněna provádět kontroly, je oprávněna nahlížet do písemností a účetnictví KCHL, je povinna předkládat členské schůzi zprávu o své činnosti, kontroluje soulad vydaných organizačních směrnic se stanovami KCHL, zjištěné nedostatky oznámí výboru KCHL s návrhem na opatření.
  • Hlavní poradce chovu (dále jen HPCH) se vyjadřuje ke stížnostem členů klubu, které mají chovatelský ráz, informuje výbor o zjištěných porušeních zápisního řádu, navrhuje opatření a předává je výboru k řešení a k rozhodnutí, je pověřenou osobou pro styk s nadřízenými orgány, tedy ČMKJ a ČMKU, ve věcech chovu jménem KCHL, navrhuje chovatelské formuláře, vyhodnocuje chov a podává výboru a členské základně na členské schůzi zprávy, vypracovává chovatelské statistiky, podává zprávy o chovu, štěňatech, chov. jedincích, svodech a bonitacích do klubového Zpravodaje, vystavuje krycí listy s jím určenými možnými partnery a předává další formuláře chovateli, eviduje uskutečněná krytí a vrhy, eviduje veškeré svodové listy a bonitační karty, předává informace na internetové stránky KCHL, vydává přihlášky na štěňata se zápisovými čísly, organizuje kontroly vrhů, zajišťuje předání potřebných dokladů pro vydání průkazů původu, pomáhá členům klubu radami ve všech chovatelských problémech, doporučuje výboru kandidáty na regionální poradce chovu, metodicky a organizačně řídí regionální poradce chovu (dále jen RPCH), v případě potřeby zajišťuje školení, pověřuje úkoly RPCH –nově schválení RPCH se před samostatnou prací musí zúčastnit několika kontrol společně s HPCH.
  • Kvalifikační požadavky: HPCH musí prokázat znalost plemene a jeho specifik, standardu, genetiky a musí mít chovatelskou praxi. Preferovanou kvalifikací je absolvent chovatelských kurzů, rozhodčí kynologických soutěží, veterinární lékař, apod. V zájmu zachování dlouhodobého chovatelského záměru je žádoucí, aby kandidát na HPCH pracoval již jako RPCH.
  • Regionální poradce chovu: radí v otázkách chovu členům klubu v jím spravovaném regionu a plní činnosti, které mu jsou delegovány HPCH (kontroly vrhů, prostředí, podmínek atd.)
  • Chovatelská rada: HPCH společně se všemi RPCH tvoří chovatelskou radu, která řeší společně chovatelské problémy a navrhuje řešení výboru KCHL. V této radě jsou všichni zastupitelní a HPCH může konkrétním úkolem pověřit kohokoli z nich, případně více najednou jako svědky ve sporných případech, a to i mimo určený region. Výkonem činnosti HPCH může být v mimořádných případech (onemocnění, nepřítomnost atd.) pověřen dočasně i některý z RPCH.
  • Orgány klubu mohou v rámci účelného vykonávání své funkce zřizovat odborné a pracovní komise. Ustanovení takovéto komise podléhá schválení výboru.
 6. Chovatelská stanice. Každý, kdo má zájem o budoucí chov leonbergerů a je nebo ještě není majitelem feny, může si ihned zažádat o mezinárodní uznání chovatelské stanice. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa, který v ní byl odchován.

Tato organizační směrnice byla schválena na členské schůzi KCHL dne 7.5. 2016 s účinností od 8.5.2016.

Copyright © 2024 KCHL