LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Kárný řád KCHL

 1. Kárná pravomoc je dána stanovami KCHL. Kárnou pravomoc v KCHL vykonává v souladu se stanovami KCHL výbor KCHL, který je oprávněn zahájit kárné řízení na návrh jakéhokoliv člena KCHL, návrhu kontrolní komise, HPCH nebo i bez návrhu z vlastní iniciativy. O zahájení kárného řízení je kárně obviněný písemně vyrozuměn. Za kárné provinění člena KCHL se považuje porušení stanov, směrnic, řádů a dalších řídících aktů KCHL. K objasnění kárného provinění může výbor KCHL jmenovat kárnou komisi dle článku 8 tohoto řádu.
 2. Kárná opatření jsou:
  • napomenutí,
  • zákaz účasti na akcích KCHL po určitou dobu, na dobu určitou v délce od 6 měsíců do 5 let,
  • odvolání z funkce KCHL, jde-li o funkcionáře KCHL
  • vyloučení z KCHL,
  • omezení chovatelské činnosti v KCHL, na dobu určitou v délce od 1 roku do 7 let,
  • trvalý zákaz chovatelské činnosti po schválení ČMKU.

  Rozhodnutí o tom, které kárné opatření má být uloženo, přijme výbor KCHL podle závažnosti míry provinění a rozsahu ohrožení nebo poškození činnosti KCHL s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a odůvodní jej.

 3. Kárně obviněný člen bude výborem písemně vyzván k vyjádření ke kárnému provinění. Výbor nebo kárná komise, bude-li zřízena, seznámí kárně stíhaného se shromážděným důkazním materiálem a umožní mu se k věci vyjádřit ve lhůtě ne kratší než 20 kalendářních dní. Pokud se kárně stíhaný v poskytnuté lhůtě k věci nevyjádří, předloží komise, byla-li zřízena, výboru návrh na řešení podle důkazů, které opatřila, resp. podle důkazů opatřených výborem, nebo rozhodne výbor.
 4. Kárně stíhanému je nutné sdělit písemně výsledek kárného řízení (zastavení řízení, kárné opatření) s odůvodněním. O doručování platí úprava v Organizační směrnici.
 5. S výsledkem kárného řízení je seznámena členská základna v nejbližším Zpravodaji KCHL.
 6. Proti uložení kárného opatření se lze, odvolat písemným a odůvodněným podáním k odvolacímu orgánu, kterým je členská schůze KCHL prostřednictvím předsedy výboru KCHL, a to do patnácti dnů ode dne, kdy bylo kárné opatření členovi KCHL doručeno, resp. kdy v souladu s Organizační směrnicí nastala fikce jeho doručení.
 7. Kárné provinění je promlčeno, uplyne-li od něj doba jednoho roku, pokud v této době nebylo zahájeno kárné řízení. Po dobu, kdy probíhá kárné řízení, promlčecí lhůta neběží.
 8. Odvolacím orgánem je v případě odvolání kárně obviněného člena KCHL proti uloženému kárnému opatření, členská schůze. Odůvodněné odvolání podává kárně potrestaný člen do jednoho měsíce od doručení kárného opatření prostřednictvím předsedy k nejbližší členské schůzi.
 9. Kárnou komisi, která je tříčlenná, může jmenovat pro každý konkrétní případ kárného řízení výbor. Jejím členem nemůže být člen výboru ani kontrolní komise. Komise si ze svého středu zvolí předsedu, který organizuje a řídí její činnost.

Tento kárný řád byl schválen na členské schůzi KCHL dne 7.5.2016 a je platný od 8.5.2016.

Copyright © 2024 KCHL