LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Bonitační směrnice KCHL

 1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti.
 2. Úspěšné absolvování bonitace (zkoušky chovné způsobilosti) je základní podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitace je možné se zúčastnit od 24 měsíců věku, rozhodující je den narození ke dni konání bonitace. Horní věková hranice není omezena.
 3. Spolu s bonitací jsou zpravidla pořádány povinné svody mladých psů a fen od stáří 6 měsíců, které slouží majiteli k prvnímu orientačnímu posouzení jeho zvířete a HPCH ke zhodnocení odchovů jednotlivých rodičovských párů. Svod musí být absolvován nejdéle do 20 měsíců věku zvířete. Na základě písemné žádosti majitele zvířete je možno ve vážných případech povolit výjimku. Není možno absolvovat v jednom termínu se stejným zvířetem současně svod i bonitaci. Na svodu musí majitel předložit PP, očkovací průkaz zvířete nebo pas pro malá zvířata.
 4. Bonitace je prováděna tříčlennou komisí, tj. posuzovatelem (řádným rozhodčím) a dvěma členy výboru či chovatelské rady (žádoucí je přítomnost HPCH), veřejně, výsledek bonitace je uveřejněn na klubových webových stránkách. Zvíře předvádí na bonitaci jeho majitel nebo jím pověřená osoba a to po celou dobu bonitace. Účast více osob v kruhu při manipulaci se zvířetem během bonitace není povolena. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti zvířete k chovu na další bonitaci. Důvod musí být opět veřejně oznámen. Proti rozhodnutí komise má majitel zvířete právo se odvolat, a to přímo na místě, kde bude za přizvání minimálně dvou dalších členů výboru či chovatelské rady záležitost posouzena. Proti tomuto posouzení se již nelze odvolat.
 5. Bonitace je prováděna dvakrát v roce, stejně jako svod, častěji dle potřeby. Termín a místo konání je uvedeno v klubovém zpravodaji a na kl. webových stránkách. Na bonitaci musí být předloženy:
  • rodokmen zvířete spolu s potvrzenou účastí na povinném svodu mladých a klubem předepsané výstavě (klubové, speciální, národní nebo mezinárodní). Pokud není účast na výstavě zapsána v PP, musí majitel zvířete předložit posudek z výstavy. Majitel musí absolvovat výstavu ve vyšší třídě než je třída mladých a musí obdržet známku nejméně velmi dobrá,
  • očkovací průkaz/pas,
  • vyhodnocení DKK k tomu určeným veterinárním lékařem,
  • vyhodnocení krevního testu LPN 1 a 2 a LEMP. LPN i LEMP se tolerují po rodičích.
  • Od 1.9.2021 a se zpětnou platností DNA daného jedince
 6. Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) může být proveden od stáří 18 měsíců na kterémkoli veterinární středisku, kde se touto činností zabývají. Doporučujeme větší kliniky a zkušené odborníky. Vyhodnocení snímku provádí klubem určený veterinář. Po zaplacení stanoveného poplatku za vyhodnocení zašle majiteli zvířete originál vyhodnocení DKK. Snímky musí být řádně označeny tetovacím číslem nebo od 1. 1. 2009 číslem čipu, jménem a určením polohy nohou: levá-pravá. Bez tohoto označení nebudou snímky vyhodnoceny.
 7. Test základní ovladatelnosti a povahy psa, ve kterém pes neobstál, může být dvakrát opakován.
 8. Průběh bonitace je zaznamenán do bonitační karty, jejíž originál obdrží majitel, kopii HPCH. Na kartě je krátce vyjádřeno zhodnocení zvířete a charakteristika partnera, který na psa-fenu nesmí být použit.
 9. Posuzovacími kritérii jsou:
  • měření (fena min. 65 cm, pes min. 72 cm),
  • vážení (fena min. 45 kg, pes min. 55 kg),
  • test základní ovladatelnosti a povahy psa (obsah testu je uveřejněn na webových stránkách klubu),
  • hodnocení exteriéru a celkového dojmu v postoji i pohybu dle bonitační karty.

  Chovnost obdrží jen zvířata skutečně vyspělá, typická, která nevykazují žádné závažné vady dle standardu, s vyrovnanou povahou, řádně předvedená v odpovídající kondici vzhledem k věku a pohlaví.

 10. Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) může být proveden od stáří 18 měsíců na kterémkoli veterinární středisku, kde se touto činností zabývají. Doporučujeme větší kliniky a zkušené odborníky. Vyhodnocení snímku provádí klubem určený veterinář. Po zaplacení stanoveného poplatku za vyhodnocení zašle majiteli zvířete originál vyhodnocení DKK. Snímky musí být řádně označeny tetovacím číslem nebo od 1. 1. 2009 číslem čipu, jménem a určením polohy nohou: levá-pravá. Bez tohoto označení nebudou snímky vyhodnoceny.
 11. Členskou základnou KCHL byl schválen nejvyšší stupeň DKK přípustný pro chov, a to C tj. stupeň dva pro levou i pravou nohu. Pro zlepšení zdravotního stavu populace nesmí být povoleno spojení zvířat, u kterých se objevuje u psa i feny vyhodnocení DKK se stupněm C. Změna na mezinárodní značení: 0/0 =A, 1/1 = B, 2/2 = C.
 12. Každý chovný pes i fena musí mít vyhodnocení jeho DNA, dále krevního testu na polyneuropatii LPN 1 a LPN 2. Do chovu budou připuštěna jen zvířata s hodnocením N/N. Od 1.6.2019 je také povinný test na LEMP. Do chovu budou připuštěni i přenašeči s hodnocením D/N, musí mít ale pro krytí negativního partnera. Test je možno provádět i v akreditovaných genetických laboratořích v ČR.
 13. Při dovozu již chovného zvířete ze zahraničí musí tento jedinec splňovat veškeré chovatelské podmínky KCHL, tzn. mít testy na LPN 1 a 2 a LEMP a DNA a musí absolvovat bonitaci v KCHL včetně povahového testu.
 14. Na každé klubem pořádané akci (svodu, bonitaci, srazu, výstavě) je možné si nechat potvrdit zubní kartu, která je dokladem o plnochruposti a skusu zvířete pro případ úrazu pro absolvování bonitace. Karta musí být potvrzena 3 rozhodčími, a pokud jsou přítomni, je možné toto provést i na jedné akci současně. Vyplnění zubní karty není povinné a nezprošťuje majitele povinnosti řádně předvést chrup zvířete při bonitaci.

Tato bonitační směrnice byla schválena na členské schůzi KCHL dne11. září 2021 a od téhož dne je platná.

Copyright © 2024 KCHL