LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Výklad výsledků genetických testů LPN1

Doporučení výboru Mezinárodní Unie leonbergerů k postupu při ochraně chovu proti polyneuropatii.
Po jednání se zástupci členských zemí ILU důrazně a bezpodmínečně doporučujeme používat v chovu pouze jedince, u kterých byl proveden test na polyneuropatii. Věříme, že genetický test na polyneuropatii bude pro chov na mezinárodní úrovni zaveden jako povinný. Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou kritická spojení jednotlivých genotypů. Důrazně nedoporučujeme spojení označená červeně. Výbor ILU.

Výklad výsledků genetických testů LPN1 (Stav 1. červenec 2010)
bez nálezu - nezatížený (genotyp N/N): váš pes nemá žádnou mutaci LPN1 pro polyneuropatii. To znamená, že Váš pes má dvě normální formy sledovaného genu,což je někdy označováno také jako homozygotně normální nebo homozygotně divoký typ. Tento výsledek však nevylučuje, že váš pes nemá možná jinou formu polyneuropatie nebo není nosičem jiné mutace polyneuropatie.

přenašeč-rizikový (genotyp D/N): Váš pes má jednu normální formu a jednu mutovanou formu sledovaného genu, což je označováno jako heterozygotní. Podle našich výzkumů je aktuálně 25% všech leonbergrů přenašeči LPN1. Je možné, že se u přenašeče LPN1 budou zhruba od 6.roku života rozvíjet lehké klinické příznaky polyneuropatie. Přenašeči LPN1 však neonemocní časnou těžkou LPN1 jako v případě homozygotních psů. Výsledek nevylučuje, že váš pes nemá další jinou formu polyneuropatie, nebo že není přenašečem další mutace. Přenašeči přenášejí asi na polovinu svých potomků mutovanou formu genu a na druhou polovinu potomku normální formu genu.

postižený (genotyp D/D): váš pes má dvě formy mutovaného genu, což je označováno jako homozygotně postižený nebo LPN1 homozygotní. U postižených psů se vyvíjí těžká forma polyneuropatie, která je v normálním případě viditelná před dovršením 3.roku života. Postižení psi budou předávat všem svým potomkům jednu formu mutovaného genu.

Další informace
Zkoumáme specifický sekvenční sled změn v daném genu, který způsobuje polyneuropatii LPN1. Toto vyšetření je proto tzv. přímým gen. testem. V tzv. nepřímých gen.testech /markertestech/ je analyzována sekvence změn,které nejsou pro daný znak zdůvodňující. Proto je přesnost přímého gen.testu nadřazená přesnosti nepřímého gen. testu.

Pro označení mutované formy genu LPN1 používáme písmeno D, pro normální formu genu LPN1 pak písmeno N. Každý pes získává jednu formu tohoto genu od své matky a jednu formu od svého otce. Kombinace kopií N a D psa je označována jako jeho genotyp.

Tři možné genotypy pak zní odpovídajícím způsobem: N/N, D/N a D/D (viz výše). U všech psů D/D se rozvine těžká forma polyneuropatie, která je viditelná před dovršením 3.roku života. U psů s genotypem N/N Genotyp se nevyvine žádná LPN1 polyneuropatie, mohou však být postiženi jinou formou polyneuropatie. V tomto okamžiku není přesně jasné, zda-li někteří nebo všichni a s jakou četností psi D/N polyneuropatií onemocní. Je možné, že se u některých těchto psů rozvine lehká forma polyneuropatie, která bude viditelná nejdříve od dovršení 6.roku života.

Všechny možné gen. pravděpodobnosti pro chov
genotypy rodičů pravděpod. štěňat N/N pravděpod. štěňat D/N pravděpod. štěňat D/D
N/N x N/N 100% 0% 0%
N/N x D/N 50% 50% 0%
N/N x D/D 0% 100% 0%
D/N x D/N 25% 50% 25%
D/N x D/D 0% 50% 50%
D/D x D/D 0% 0% 100%

Vyvarujte se červeně znázorněným spojením!

Jinak řečeno, ze spojení typu N/N x N/N nebo N/N x D/N se nikdy nemůže narodit postižené štěně časnou těžkou formou LPN1.

Odrazujeme vás také od toho, aby docházelo výhradně ke spojení psů N/N v chovu. Přenašeči mohou být nadále použiti v chovu, pokud jsou spojeni s homozygotně nezatíženým psem N/N. Radikální vyloučení všech přenašečů z chovu by v daném okamžiku znamenalo silné zúžení genetické základny leonbergerů a mohlo by vést ke nárůstu jiných dědičných chorob. Kvalitní chovní psi D/N by měli v tomto okamžiku zůstat používáni v chovu. Při spojení se psy N/N budou mít 50% nezatížených potomků, z nichž pak lze vybrat psy s požadovanými vlastnostmi pro další generace.

Zavedení tohoto gen. testu zcela nevyloučí polyneuropatii z populace leonbergerů. Gen. test LPN1 zjistí pouze jeden z mnoha genetických rizikových faktorů. Proto je možné, že dokonce ze spojení dvou psů nezatížených LPN1 mohou vzejít psi s jinou formou polyneuropatie. Gen. test LPN1 však může spolehlivě předejít těžké formě polyneuropatie a význačně následně snížit celkový výskyt polynueropatie u leonbergerů.

Copyright © 2024 KCHL