LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

The Czech Leonberger Club

Home
Česky
English
"In the beginning God created men,
and when knew, how is weak, gave him the dog"
Facebook

Líbí se Vám stránky klubu? Podpořte nás a sdílejte na sociální síti Facebook.

Sdílet stránku na facebooku
Login

Kárný řád KCHL

 1. Kárná pravomoc je dána stanovami KCHL. Kárnou pravomoc v KCHL vykonává v souladu se stanovami KCHL výbor KCHL, který je oprávněn zahájit kárné řízení na návrh jakéhokoliv člena KCHL, návrhu kontrolní komise, HPCH nebo i bez návrhu z vlastní iniciativy. O zahájení kárného řízení je kárně obviněný písemně vyrozuměn. Za kárné provinění člena KCHL se považuje porušení stanov, směrnic, řádů a dalších řídících aktů KCHL. K objasnění kárného provinění může výbor KCHL jmenovat kárnou komisi dle článku 9 tohoto řádu. Zahajuje-li výbor KCHL kárné řízení z vlastní iniciativy, kárnou komisi jmenovat musí.
 2. Kárná opatření jsou:
  • napomenutí,
  • zákaz účasti na akcích KCHL po určitou dobu,
  • odvolání z funkce KCHL,
  • vyloučení z KCHL,
  • dočasné omezení chovatelské činnosti,
  • trvalý zákaz chovatelské činnosti.

  Rozhodnutí o tom, které opatření má být uloženo, ovlivňuje míra provinění a rozsah ohrožení činnosti klubu s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.

 3. Kárně obviněný člen bude výborem písemně vyzván k vyjádření ke kárnému provinění. Výbor nebo kárná komise, bude-li zřízena, seznámí kárně stíhaného se shromážděným důkazním materiálem a umožní mu se k věci vyjádřit ve lhůtě ne kratší než 20 dní. Pokud kárně stíhaný neprojeví zájem se v poskytnuté lhůtě k věci vyjádřit, předloží komise výboru návrh na řešení podle důkazů, které opatřila.
 4. Kárně stíhanému je nutné sdělit písemně výsledek kárného řízení (zastavení řízení, kárné opatření) s odůvodněním. O doručování platí úprava v Organizační směrnici.
 5. S výsledkem kárného řízení je seznámena členská základna v nejbližším Zpravodaji KCHL.
 6. Proti uložení kárného opatření se lze odvolat ke členské schůzi prostřednictvím předsedy klubu, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo kárné opatření členovi KCHL doručeno.
 7. Kárné provinění je promlčeno, uplyne-li od něj doba jednoho roku, pokud v této době nebylo zahájeno kárné řízení. Po dobu, kdy probíhá kárné řízení, promlčecí lhůta neběží.
 8. Odvolacím orgánem je v případě odvolání kárně obviněného člena KCHL proti uloženému kárnému opatření, členská schůze. Odůvodněné odvolání podává kárně potrestaný člen do jednoho měsíce od doručení kárného opatření prostřednictvím předsedy k nejbližší členské schůzi.
 9. Kárnou komisi, která je tříčlenná, může jmenovat pro každý konkrétní případ kárného řízení výbor. Jejím členem nemůže být člen výboru ani kontrolní komise. Komise si ze svého středu zvolí předsedu, který organizuje a řídí její činnost.

Tento kárný řád byl schválen na členské schůzi KCHL dne 7. května 2006 a od téhož dne je platný.

Copyright © 2024 KCHL